โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางว้นโรงเรียนชุมชนบ้านกุดุปลาดุก

29 กรกฎาคม 2558 คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
ณ วัดป่าประชาอุทิศบ้านกุดปลาดุก โดยการนำของท่าน ผอ.พิศิษฏ์ แสงสุพิน

29 กรกฏาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ขึ้น ณ สนามหน้าเสาธงของโรงเรียน

 นิพพาน..ไม่สามารถอธิบายได้..

จนกว่าคุณจะประสบด้วยตนเอง

นิพพานก็ไม่ได้อยู่ไกล...คลิกชม


1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.